دستگاه سمیت شناسی ماهی

دستگاه سمیت شناسی ماهی براساس عملکرد زیستی نوع خاصی از ماهی که به مسمویت آب حساس است طراحی شده است. در این دستگاه که مجهز به سنسورهای لیزر با طول موج ۶۴۰ نانومتر می باشد.
الگوی رفتاری ماهی ها در زمان مواجهه با مسموم شدن آب در شرایط آزمایشی استخراج شده است و مبتنی بر آن سنسورها که بصورت مش بندی قرار گرفته اند به نحوی برنامه ریزی شده اند که در صورت تغییر رفتار ماهی دستگاه واکنش نشان می دهد.