دستگاه رنگ رَز لام

در آزمایشگاه میکروب شناسی بالینی، و هماتولوژی؛ رنگ آمیزی لام برای تشخیص نوع باکتری ها و طبقه بندی باکتری ها از نظر شکل اندازه، مورفولوژی سلول, واکنش گرم آنها؛ برای رنگ آمیزی به روش گرم امری پر کاربرد و ضروری است که توسط ابزار آلات قدیمی و در بسیاری از آزمایشگاه ها با دست و ابراز کنترلی انسانی صورت می گیرد.