دستگاه رشد لامپ نانوذرات کربنی

لزوم صرفه جویی در مصرف انرژی از طرف دیگر ایجاد نور پاک فاقد اشعه فرا بنفش ساخت لامپ های نانو ذرات کربنی را یکی از اولویت های امروز قرار داده.این دستگاه با استفاده از روش قوس الکتریکی المنت پایه گرمایی را برای ایجاد لامپ پایه نانوذرات کربنی را رشد می دهد. محصول حاصل ثبت اختراع شده و مقالات مرتبط با در مقالات معتبر به چاپ رسیده است.