دستگاه دما ثابت برای آب و نانوسیالها

کاربرد وسیع انتقال حرارت در صنایع گوناگون سبب شده است که افزایش بازده دستگاههای حرارتی در اولویت طراحان واحدهای صنعتی قرار گیرد. تلاشهای زیاد محققان در سالهای گذشته جهت افزایش انتقال حرارت به ابداع روشهای مختلف در این راستا منجر شده است. افزایش بازده و بهبود عملکرد دستگاه های حرارتی از یک سو سبب صرفه جویی در انرژی میشود و از طرف دیگر میتواند کوچک شدن ابعاد دستگاهها و درنتیجه کاهش هزینه ی مواد و ساخت دستگاه را به دنبال داشته باشد.