دستگاه دانه گیر(دانه گیری سریع از بلال)

از این دستگاه جهت دانه گیری دانه های ذرت از بلال بصورت سریع استفاده می شود