دستگاه جداسازی مواد زائد در پوست گیری دانه کنجد

وظیفه دستگاه جداسازی مواد زائد در فرآیند شستشو و پوست گیری دانه کنجد است. پس از خارج کردن دانه های پوست گیری شده از مواد زائد، مخلوط آب و نمک همراه با خاشاک، پوست های جداسازی شده و گل و لای (مواد زائد) توسط یک پمپ به داخل محفظه جداسازی فرستاده می شوند که با عبور از بین لایه های چندگانه فیلترها، موجب جداسازی مواد زائد از آب و نمک می گردد. مواد زائد دور ریخته شده و آب و نمک مجدد در سیکل تولید قرار گرفته و به داخل حوضچه تخلیه می شود.