دستگاه تکاننده درخت

این دستگاه برای برداشت درختان گردو ، بادام ، توت، زیتون و غیره کاربرد گسترده ای دارد. و به روش ارتعاش شاخه های درخت برداشت را تسهیل نموده و عملکرد برداشت را افزایش داده و هزینه های کارگری و هزینه های جانی را به میزان معنی داری مرتفع می سازد.