دستگاه تولید کننده ماورابنفش

از این دستگاه‌میتوان برای ضدعفونی کردن، غنی سازی و کاتالیز برخی واکنش‌ها استفاده کرد. بدون ایجاد تغییرات فیزیکو شیمیایی در محصول.