دستگاه تولید محلول ضدعفونی کننده از آب شرب

تولید محصول هیپوکلروس اسید با شرایط استاندارد استفاده جهت ضدعفونی