دستگاه تولید ازن

این دستگاه بر مبنای اصل کرونا دیسچارچ طراحی و ساخته شده و در تصفیه پساب های دارویی و نساجی با موفقیت به کار گرفته شده است.