دستگاه تورنیکت هوشمند

دستگاه تورنیکت هوشمند دستگاهی است که در عمل جراحی و ارتوپدی برای بیحسی موضعی و محیط جراحی عاری از خون در اتاق عمل مورد استفاده قرار می گیرد.