دستگاه تمام اتوماتیک تست ته نشینی

تستهای ته نشینی برای تعیین مشخصات ته‌نشینی ذرات معلق در مخلوط آب‌وگل و تعیین پارامترهای طراحی تیکنر، در آزمایشگاههای فرآوری مواد معدنی و سایر صنایع مربوط و به روش دستی صورت می‌پذیرد. طرح دستگاه تست ته‌نشینی به منظور انجام تست‌های تهنشینی از مخلوط‌کردن نمونه‌ها تا شبیه‌سازی فرآیندهای مشابه در تیکنروتعیین پارامترهای تیکنر مناسب، پیشنهاد می گردد. ارتقاء عملکرد برای انجام همزمان سه آزمایش، شرایط مقایسه‌ای را در انجام تحقیقات و آزمایشها فراهم آورده و جایگزین مناسبی برای روش پرخطا و زمان¬گیر دستی میباشد. این طرح دربین ۱۱ طرح برگزیده ممتاز کشوری در رونق تولید و برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی قرار گرفت.