دستگاه تقویت کننده عضلات کف پا

عضلات موثر بر قوس کف پا شامل دو گروه عضلات داخل کف پایی ) intrinsic ( و بیرون کف پایی ) extrinsic ( است.
نحوه تقویت عضلات درونی کف پا از طریق جمع کردن انگشتان و نزدیک کردن پنجه به پاشنه است. با نزدیک کردن
پنجه به پاشنه، تارهای عضلات درونی کف پا کوتاه شده، انقباض رخ داده و به مرور باعث تقویت این عضلات می شود.
بر طبق منابع علمی مختلف، مهم ترین روش بهبود کف پای صاف، تقویت عضلات درون کف پایی است، به نحوی که با
تقویت عضلات و استخوان ها، ساختارهای کف پایی به هم نزدیک و به مرور قوس کف پا افزایش می یابد. با جمع کردن
فنر موجود در این دستگاه توسط عضلات زیر کف پا، عضلات درون کف پایی و بافت نرم تقویت شده و شکل می گیرند.
به عبارت دیگر این دستگاه، یک قوس دهنده فعال کف پا است.