دستگاه تقویت مچ پا

دستگاه سیم کش تقویت عضلات مچ پا دستگاهی با زمینه فنی ورزشی-پزشکی و توانبخشی می باشد. هدف این دستگاه تقویت، بازتوانی و بهبود عملکرد تمام عضلات درگیر در حرکات مچ پا است.