دستگاه تقویت عضلات درشت نئی خلفی و نازک نئی

” دستگاه تقویت عضلات درشت نئی خلفی و نازک نئی با قابلیت تغییر مقاومت” به عنوان یک وسیله مورد استفاده در حیطه های علوم پزشکی و طب ورزشی بصورت عام و گرایش های فیزیوتراپی، بازتوانی ورزشی و تمرین درمانی بصورت خاص کاربرد داشته و در صورت ساخت و ارائه آن در دانشکده های تربیت بدنی، مراکز بازتوانی ورزشی، مراکز طب ورزشی و غیره می تواند در زمینه های تقویت عضلات درشت نئی خلفی و نازک نئی و ارزیابی میزان بهبود آن بعد از دوره بازتوانی ورزشی و همچنین در بخش امور تحقیقاتی و پژوهشی کاربرد قابل توجه ای داشته باشد. این وسیله می تواند در قشر ورزشکاران و افراد عادی به عنوان وسیله ارزیابی قدرت عضلات درشت نئی خلفی و نازک نئی و همچنین هنگام درمان و بازتوانی مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر این وسیله بیشتر در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی و بخش هایی که دارای مرکز یا گروه بهداشت و طب ورزشی و فیزیوتراپی ورزشی می باشند کاربرد بیشتری دارد.