دستگاه تعیین توزیع اندازه ذرات با مبنای تفاضل وزنی

با این دستگاه می توان توزیع اندازه ذرات را بر مبنای جز وزنی در حلال های مختلف تعیین می نماید.