دستگاه تعویض روغن گیربکس اتوماتیک

سیستم انتقال قدرت یکی از مهمترین بخش های سیستمی خودرو است و انتقال صحیح و کامل نیروی تولیدی سیستم مولد قدرت (موتور) و همچنین آسایش راننده و سرنشینان در گرو عملکرد صحیح آن می باشد.امروزه با متداول شدن سیستم انتقال اتوماتیک و جایگزینی آن با سیستم دستی ، ملزم به استفاده از سیستمی مطمئن و پیشرفته به جای روش سنتی که دارای معایب زیادی می باشد برای تعویض روغن گیربکس هستیم که دارای سرعت،دقت و اطمینان باشد و از هرگونه آُسیب به سیستم انتقال قدرت جلوگیری به عمل آورد.