دستگاه تصفیه هوای متنی بر فرآیند طبیعی

سیستم تصفیه هوای ابداعی مبتنی بر فرآیند تولید ذرات آب باردار و فیلتراسیون با استفاده از نانو الیاف