دستگاه تشخیص نقص با بازرسی های ترموگرافی فعال

دستگاه تشخیص نقص با بازرسی های ترموگرافی فعال ابزاری جهت ارزیابی غیرمخرب وضعیت فنی استراکچر با استفاده از تصویربرداری حرارتی اکتیو پالس و لاکین می باشد. تکنولوژی پایش وضعیت حرارتی منجر به ساخت دستگاهی شده است که اساسا برای ارزیابی غیر مخرب وضعیت فنی وسائل با استفاده از تصویربرداری حرارتی اکتیو پالس و لاکین مورد استفاده قرار می گیرد. این روش از اثر اختلال توزیع فیلد دمائی، زمانی که انرژی حرارتی به شی در شکل پالس و یا متناوب عرضه می شود، استفاده می کند. منابع تحریک، لامپ های هالوژن، لامپ های فلش می باشند. تغییرات ناهمگون محلی دمائی که توسط دستگاه تصویر برداری حرارتی ساخته شده ثبت می شود، محل ناهمگونی ساختاری(نقص استراکچر) را نشان می دهد.