دستگاه تشخیص نشتی گاز CNG و LPG

ساخت و طراحی دستگاه تشخیص نشتی گاز CNG و LPG با استفاده از سنسور حساس به گاز و مدارات
الکتریکی و آلارم طراحی شده است که میتواند نشتی گاز در خودروهای دوگانه سوز با گاز CNG و LPG را
تشخیص دهد و توسط الارم به راننده گزارش دهد.
این الارم و گزارش به راننده باعث میشود که راننده هرچه زودتر جلوی نشتی گاز را بگیرد که نشتی گاز باعث
انفجار و اتش سوزی در خودرو نشود.
این طرح قابلیت نصب در تمامی خودرو های دوگانه سوز را دارد وبا طراحی سیستم الکترونیکی مناسب با برق
اتومبیل عمل میکند.