دستگاه تست سایشی پارچه

برای مشخص کردن مقدار مقاومت پارچه در برابر سایش