دستگاه تابش UVC

دستگاه ساخته شده تابش UVC در طول موج ۲۵۴ نانومتر با خلوص طیفی بسیار بالا تولید می کند. این طول موج در ناحیه طیفی میکروب کشی (۲۴۰ تا ۲۸۰ نانومتر) و بسیار نزدیک به بیشینه جذب DNA ویروسها و باکتریها می باشد. جذب این تابش باعث می شود که ویروس یا باکتری غیر فعال شده و قادر به تولید مثل نباشد و یا حتی نابود شود. توان تابشی دستگاه ساخته شده در طول موج ۲۵۴ نانومتر حدود ۱۰ وات است. تابش مرئی این دستگاه حدود چند میلی وات بیشتر نیست. هر چند این تابش مرئی خاصیت میکروب کشی ندارد ولی نشانه ای از روشن بودن لامپ است. این دستگاه قادر است یک اتاق به مساحت ۱۲ متر مربع را در مدت ۲۰ دقیقه با ضریب بالا ضد عفونی کند.
برای ایمنی کاربر، یک تایمر تاخیری در حدود یک تا دو دقیقه و یک تایمر کاری تا ۹۰ دقیقه روی این دستگاه تعبیه شده است. پس از استارت یک تا دو دقیقه طول می کشد تا لامپ روشن گردد. در این بازه کاربرد فرصت دارد تا محل را ترک کند. تایمر کاری باید مطابق دستور کار دستگاه متناسب با مساحت تحت تابش تنظیم گردد.