دستگاه بازرسی نشت با روش ترموگرافی پسیو

دستگاه بازرسی نشت با روش ترموگرافی پسیو ابزاری جهت ارزیابی غیرمخرب وضعیت عایق بندی ساختمان از نظر نشت آب و هوا همچنین وضعیت الکتریسیته- کابلها-با استفاده از تصویربرداری حرارتی پسیو می باشد. تکنولوژی پایش وضعیت حرارتی منجر به ساخت دستگاهی شده است که اساسا برای ارزیابی غیر مخرب وضعیت فنی وسائل با استفاده از تصویربرداری حرارتی پسیو مورد استفاده قرار می گیرد. این روش از اختلاف فیلد دمائی، زمانی که چند دستگی دمایی در محیط بوجود می آید، استفاده می کند. تغییرات ناهمگون محلی دمائی که توسط دستگاه تصویر برداری حرارتی ساخته شده ثبت می شود، محل عیب (نشت) را نشان می دهد.