دستگاه ایجادکننده میدان مغناطیسی جهت گیاهان

اختراع در زمینه کشاورزی بوده بطوری که از فناوری میدان مغناطیسی بعنوان عامل تحریک و افزایش تولید و عملکرد محصولات کشاورزی استفاده می شود. در این فناوری، بذر گیاهان و یا گیاهچه های رشد نموده در معرض میدان های مغناطیسی مختلف در مدت زمان معین قرار گرفته و سپس کشت می شوند. در این صورت گیاه و فعالیت های بیولوژیکی آن به سبب انرژی حاصل از میدان مغناطیسی تحت تاثیر قرار گرفته و انرژی جنبشی آنها افزایش می یابد که سبب تسریع فرایند های بیوشیمیایی داخل گیاه، تحریک فعالیت آنزیمها و جذب بهتر یونهای منفی و مثبت موجود در خاک توسط ریشه می گردد. با این شرایط گیاه جوانه زنی و رشد سریع تر و قوی تری داشته و در نهایت منجر به افزایش و بهبود فتوسنتز، عملکرد و تولید گیاه می شود.