دستگاه اندازه گیری هیدروژن سولفید در نفت خام

این دستگاه جهت اندازه گیری دقیق و مشخص کردن میزان هیدروژن سولفید و مرکاپتان ها به تفکی مقدار و با رسم نمدار در نفت خام طراحی و ساخته شده است.
این دستگاه قادر به اندازه گیری میزان H2Sموجود در انواع نفت خام می باشد. از آنجاییکه اندازه¬گیری مستقیم سولفید هیدروژن در نفت خام به دلیل مزاحمت¬های پوشش سطحی الکترود توسط آسفالتین¬ها و رزین¬های نفتی و همچنین حضور ترکیبات گوگردی دیگر بوسیله پتانسیومتری غیرممکن است، لذا ویژگی این دستگاه، وجود سیستم استخراج اولیه سولفید هیدروژن از نفت خام و سپس ارزیابی و اندازه¬گیری میزان آن می باشد.
این روش بر اساس استخراج اولیه H2S از نفت خام با راندمان بالاتر از 98.5% پایه گذاری گردیده و این دستگاه به وسیله تیتراتور اتوماتیک، H2S و مرکاپتان های سبک استخراجی را اندازه گیری می نماید .
این دستگاه بطور اختصاصی جهت آنالیز انواع نفت های خام تولیدی در سطح بین المللی قابل استفاده می باشد. علاوه بر آن بطور عمومی برای فرآورده هایی نظیر مازوت، میعانات گازی، روغن و فرآورده های سبک و میان تقطیر پالایشگاهی قابل استفاده می باشد.