دستگاه اندازه گیری زاویه بار

دستگاه مورد بحث، به منظور اندازه‌گیری زاویه بار در ژنراتورهای سنکرون طراحی و ساخته شده است. زاویه بار، یکی از پارامترهای مهم در ژنراتورهای سنکرون به شمار می‌رود؛ چراکه آگاهی از آن، می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای را در مطالعه پایداری سیستم‌های قدرت ایفا کند. همچنین در مدل‌سازی دینامیکی تجهیزات نیروگاهی، اندازه‌گیری زاویه بار به عنوان یکی از پارامترهای دینامیکی مهم، سهمبسزایی را در تخمین پارامترهای دینامیکی سیستم دارا می‌باشد.
با این وجود در بسیاری از نیروگاه‌ها، تجهیزاتی برای اندازه‌گیری این پارامتر بسیار مهم، وجود ندارد.این مسئله ما را بر آن داشت تا روشی مناسب برای اندازه‌گیری این پارامتر مهم ارائه دهیم. در این راستا دستگاهی الکترونیکی طراحی و ساخته شد که نمای ظاهری آن در شکل 1-1 نشان داده شده است. در ادامه مشخصات و قابلیت‌های این دستگاه ارائه شده است.