دستگاه الکتروریسی

کاربرد دستگاه الکتروریسی تولید نانو الیاف می باشد. که شامل منبع تغذیه ولتاژ بالا پمپ سرنگ و جمع کننده و تراورس دهنده پمپ میباشد.