دستگاه استریلزاسیون مبتنی بر اشعه uv و شک حرارتی

باتوجه به تحقیقات انجام شده تا کنون گزارشی مبتی بر تولید دستگاه استریلزاسیون مبتنی بر پالس¬های الکتریکی، شوک دمایی و اشعه uv به طور همزمان در داخل کشور و یا خارج از کشور مشاهده نشده است. تولید این دستگاه بطور قابل توجهی سبب کاهش هزینه¬های ناشی از فیلتراسیون خواهد شد در عین حال کیفیت محصول در بالاترین سطح ممکن حفظ می¬گردد.