دستگاه استخراج گرمایی

دستگاه استخراج گرمایی جهت جداسازی ترکیبات فرار و نیمه فرار از بافت جامدات (خاک، ماسه ، بافت های گیاهی وجانوری و …) طراحی و ساخته شد.
استفاده از این دستگاه در استخراج باعث کاهش مصرف حلال های آلی,کاهش زمان استخراج و آماده سازی نمونه,بهبود حد تشخیص، کاهش آلودگی های ناشی از مصرف حلال های آلی شده و هزینه های مرحله آماده سازی نمونه را کاهش داده است.