دستگاه ارزیابی سیستم تنفسی به روش FOT

یکی از روشهای ارزیابی سیستم تنفسی روش Forced Oscillatory Technique است. در این روش ارتعاشاتی با فرکانس مشخص روی مسیر تنفسی فرد مورد آزمون ایجاد می شود و بازخورد آن از سیستم تنفسی مورد ارزیابی قرار می گیرد. این وسیله می تواند به صورت یک دستگاه مستقل و یا یک واحد مانیتورینگ روی دستگاه ونتیلاتور مورد استفاده قرار گیرد.