دستگاه‌پایشگر‌هوشمند‌‌شرایط‌جوی‌کلایمتر

پایش و مانیتورینگ شرایط جوی پالایشگاه ها، انبارها و سردخانه ها، گلخانه ها، مرغ داری ها، دام داری ها، سالن های قارچ و اتاق های سرور