دستگاههای تست متعلقات و سامانه های هوایی

قطعات هواپیما بعد از فرآیند تولید یا تعمیر میبایست به منظور تایید صحت عملکرد توسط دستگاههای آزمونگر تست شوند. این دستگاهها
به دلیل تکنولوژی بالا و پیچیدگی از خارج تامین میگردد. شرکت مهندسی آرمیتا علاوه بر طراحی و ساخت انواع دستگاه های آزمونگر برای
فرودگاه ها و مراکز تعمیر و نگهداری هواپیما در زمینه ی ساخت تجهیزات گوناگون فرودگاهی نیز، فعالیت دارد.