درپوش گل گذاری چال انفجاری

در فرآیند انفجار در معادن هر عاملی که باعث انتقال هرچه بیشتری انرژی حاصل از انفجار ماده منفجره به داخل سنگ و جلوگیری از اتلاف آن گردد می تواند در افزایش راندمان مرحله آتشباری به عنوان اولین مرحله در فرآیند خردایش سنگ تاثیر قابل توجهی داشته باشد. درپوش گل گذاری مانند سایر محدودکننده های گل گذاری باعث محدودیت مناسب ایجاد شده موجب بهبود اثر بخشی مواد گل گذاری در چالهای انفجاری می شوند. امر توسعه مناسبتر گازهای ناشی از انفجار درون میکرو ترک های توده سنگ را خواهد داد. بنابراین موجب افزایش خردشدگی خواهد شد قبل از اینکه فشار گاز به طور چشمگیری با حرکت بارسنگ کاهش یابد .
این درپوش ها موجب بهبود سه عامل کارآمد در انفجار می شوند:
۱-مقدار انرژی در دسترس در فرآیند انفجار
۲- توزیع انرژی بهینه ناشی از انفجار مواد منفجره
۳-محصور کردن انرژی حاصل از انفجار