درایو موتور DC کمپوند

موتور های کمپوندDC در کارهایی که نیاز به گشاور و سرعت ثابت است کاربرد دارد درایور موتورکمپوند DC کنترل دور موتور را می تواند از حداقل ۰ درصد دور نامی تا حداکثر مقدار دور نامی انجام داد تراشه استاندارد تنها قادر به تولید مقدار کمی جریان است، راهبری این گونه موتور ها نیازمند تراشه بزرکتر برای تنظیم و راهبری کردن است و این درایور آنرا بخوبی انجام میدهد