درایور شیرهای سروهیدرولیک

راه‌اندازی شیرهای هیدرولیک سروُ و تناسبی با استفاده از مدلاسیون عرض پالس و با قابلیت کنترل جریان شیر
• راه‌اندازی و کنترل شیرهای سرو و شیرهای تناسبی هیدرولیک
• راه‌اندازی و کنترل موتورهای DC توان پایین