دانش فنی تولید داروی بیوسیمیلار

در اروپا( یک دارو است که کمک می کند تا اسید اوریک را Fasturtec در ایالات متحده و Elitek با نام تجاری ( Rasburicase
از خون پاک کند. این یک نسخه نوترکیب اورات اکسیداز، آنزیمی است که اکسیداسیون اسید اوریک را به آلانتوین توسط یک
با زیرمجموعه های tetrameric پروتئین Rasburicase .)EC: مولکول اکسیژن بهمراه یک مولکول آب انجام می دهد ) ۱,۷.۳.۳
یکسان است. هر زیر واحد از یک زنجیره پلیپپتید ۱۰۳ اسید آمینه با یک توده مولکولی حدود ۱۳ کیلو دالتون تشکیل شده است.ر )TLS( از سوی اداره غذا و داروی آمریکا )و همتایان اروپایی( برای پیشگیری و درمان سندرم لیزینگ تومور Rasburicase
افرادی که شیمی درمانی را برای سرطان های هماتولوژیک مانند لوسمی و لنفوم ها دریافت می کنند، تایید شده است.