دانش فنی تولید کاتالیست سولفورزدایی اکسایشی

– سولفورزدایی بنزین، دیزل و نفتا جهت دستیابی به سوخت با سولفور زیر ppm۱۰
– مهیا سازی بستر اولیه برای تولید نانوکاتالیستهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت نفت خام در کشور