دانش فنی تولید نانو ساختار متخلخل

– سنتز سبز سیلیکون کربید زیست سازگار در کاربردهای دارویی و پزشکی
– سنتز سیلیکون کربید فومی متخلخل در کاربردهای جذب، کاتالیست و …
– سنتز سیلیکون کربید با هدایت الکتریکی بالا جهت کاربردهای الکتریکی
– سنتز سیلیون کربید نانو جهت کاربرد های مکانیکی و مقاوم در برابر سایش و خوردگی