داربست تشکیل شونده درمحل حساس به دما

از آنجائیکه در حل اعمال جراحی که به حذف ابخشهایی از یک ارگان می انجامد، ضایعه های بی شکلی ایجاد می شود؛ در این پژوهش بناست به ایجاد داربستهای جایگزین بافتی پرداخته شود که در عین زیست سازگاری، به محض مواجهه با دمای بدن از یک مایع قابل تزریق به یک ژل با استحکام مورد نیاز تبدیل شود. در این پژوهش از پلیمرهای دیستی استفاده شده است که گزارش ها مناسبی در رابطه با سازگاری زیستیشان بیان شده است.