خوراک دهنده خورشیدی ماهی در دریا

با توجه به اینکه پرورش ماهی دردریا محدوده زمانی داشته وتغذیه مرتب وبه موقع موجب رشد مناسب واقتصادی میگردد واین امر بصورت دستی امکان ناپذیر است