خودرو مهندسی شیمی

هدف ساخت ماشین کوچکی است که نیروی محرکه آن یک سوخت شیمیایی می باشد که هیچ آسیبی به محیط زیست نمی رساند و بر اثر یک واکنش شیمیایی به عنوان سیستم ترمز بعد از مدت زمان مورد نظر می ایستد