خودرو تک سرنشین

خودرو ای است تک نفره به اصطلاح مسابقه ای