خودروهای خودران

برنامه ریزی مسیر خودرو به صورت هوشمند.
ارزیابی میزان ریسک برخورد با موانع و خودروهای اطراف با الگوریتم های یادگیری تقویتی عمیق