خمیر پانسمان با برندEXTEMP

• برای پرکردن موقت حفره دندان
• به منظـور پرکردن و آب بندی حـفره قبـل از ترمیم دائمی به کـار میرود.