خصوصیات دینامیکی سازه ها

تدوین نرم افزار گرافیکی شناسایی خصوصیات دینامیکی سازه ها مبتنی بر روشهای نوین