خدمات شبیه سازی cfd

ارائه خدمات شبیه سازیCFD برای طراحی کلی فرایندها، تجهیزات صنعتی و رفع گلوگاه های فرایندی