خالص سازی هورمون رشد با استفاده از تغییر PH

در طراحی روند خالص سازی یک پروتئین در مقیاس بالا، لحاظ نمودن نکاتی از قبیل پایداری پروتئین، عاری بودن سیستم خالص سازی از هرگونه آلودگی خارجی و به کارگیری ابزار مناسب با تولید در مقیاس بالاتر ضروری است.
لذا هرچه روش انجام خالص سازی دارای مراحل کمتر و انجام آن ساده تر باشد این اهداف دست یافتنی تر خواهد شد.
در این فناوری پس از شکستن باکتری و بدست آوردن اجزای انکسار دهنده نور (Inclusion body or Ib) حل نمودن Ib در یک محلول آبی کائوتروپ در pH قلیایی، پس از رقیق کردن و خروج تدریجی عامل کائوتروپ، می توان با تغییر pH فراکشن های دارای پروتئین های مختلف را ازیکدیگر جدا کرد.
به عبارت دیگر در روش مذکور مونومر فعال هورمون رشد از محلول بازتاخورده شده، به کمک رسوب دادن انتخابی دایمرها یا اولیگومرها و سایر پروتئین های سلول میزبان جدا می شوند.