خاک‌ورزی حفاظتی

به‌منظور اعمال خاک‌ورزی حفاظتی نیاز است اثرات آن بر شاخص¬های عملکرد و خصوصیات خاک بررسی شود. در این پژوهش کشت حفاظتی کلزا، گندم و ذرت در منطقه دشت ناز ساری مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارها در کشت کلزا در دو قطعه (با ارقام 4815 و ظفر) شامل بی¬‌خاک‌ورزی، کم¬‌خاک‌ورزی +کاشت با کمبینات، کم¬‌خاک‌ورزی +کاشت با بذرکار بی‌‌خاک‌ورزی و ‌خاک‌ورزی متداول بودند. در قطعه دیگری نیز کشت حفاظتی گندم و در فصل بعد کشت ذرت علوفه‌ای انجام شد. تیمارها علاوه بر روش مرسوم و تیمارهای کم‌خاک‌ورزی، بی‌خاک‌ورزی برروی بقایا و بدون بقایا بودند. کشت ذرت علاوه بر روش متداول، با روش بی‌خاک‌ورزی انجام شد. در زمینی که کشت مستقیم گندم بدون بقایا انجام شده‌ بود قبل از کاشت ذرت، بقایای گندم جمع‌آوری شد. در سایر قسمتها، عملیات پس از اعمال ساقه‌خردکن بر بقایای گندم بود. نتایج نشان داد در کشت کلزا تیمارهای حفاظتی عملکرد بیشتری از تیمار متداول داشتند که می¬تواند ورس گیاهان روش مرسوم باشد.