حمام سیرکولاتور خنک کننده و گرم کننده

• یک حمـام سیرکولاتور آب آزمایشگاهی دستگاهی است که دمـای آب را در یک مقـدار ثـابت حفـظ می کند. این دستگاه یکی از تجهیزات عمومی آزمایشگاهی است و امکان گرم کردن و سرد کردن تدریجی مایعات و حفظ دمای یکسان حتی برای مقادیر کم نمونه ها را با نگهداشتن آنها در آب از پیش گرم شده، در طی یک دوره زمانی فراهم می کند.
• حمام آب آزمایشگاهی همچنین مانع تبخیر بیش از حد نمونه گرم شده می شود و در نتیجه از تغییر غلظت اجزاء اصلی آن در اثر تبخیر جلوگیری می کند.
• از حمام آب در مواردی که نمی توان نمونه ها را به طور مستقیم حرارت یا سرما داد، مانند مایعات قابل اشتعال یا مواد بیولوژیکی، استفاده می شود. حمام های آب به طور گسترده در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند