حذف صنعتی آرسنیک (AS) از آب آشامیدنی

• حذف فلز بسیار سمی و خطرناک
آرسنیک (500-1000 ppb) با راندمان
بالای 95 % از آبهای آشامیدنی
• روش سنتز آسان و مقرون به صرفه از
مواد اولیه ارزان با دسترسی مناسب
• جداسازی آسان جاذب پس ازعملیات
تصفیه با استفاده از میدان مغناطیسی و
بدون نیاز به فیلتر و روشهای پرهزینه